Bảng xếp hạng các trường Đại học Triển vọng theo US NEWS

Xếp hạng Trường
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA
#1 Đại học George Mason (George Mason University)
#1 Đại học Maryland – Baltimore County (University of Maryland–​Baltimore County)
#3 Đại học Drexel (Drexel University)
#4 Đại học Bang Arizona (Arizona State University)
#5 Đại học Central Florida (University of Central Florida) 
#5 Đại học Nam California (University of Southern California)
#7 Đại học Clemson (Clemson University) 
#7 Đại học Indiana University-​Purdue University–​Indianapolis  (Indiana University-​Purdue University–​Indianapolis)
#7 Đại học Northeastern (Northeastern University)
#10 Đại học bang Portland (Portland State University)
#11 Đại học Purdue – West Lafayette (Purdue University–​West Lafayette)
#12 Đại học Tulane (Tulane University)
#13 Đại học Denver (University of Denver)
#14 Đại học bang Arkansas (University of Arkansas)
#14 Đại học San Diego (University of San Diego)
#16 Đại học Biola (Biola University)
#16 Đại học Raleigh – Bắc California (North Carolina State University–​Raleigh) 
#16 Đại học Columbus bang Ohio (Ohio State University–​Columbus)
#16 Đại học Virginia Commonwealth (Virginia Commonwealth University )
ĐẠI HỌC LIBERAL ARTS
#1 Đại học Allegheny (Allegheny College) 
#1 Đại học Richmond (University of Richmond)
#3 Đại học Hendrix (Hendrix College)
#4 Đại học Roanoke (Roanoke College)
#5 Đại học Davidson (Davidson College)
#6 Đại học St.Benedict (College of St. Benedict)
#6 Đại học Hope (Hope College)