Huỳnh Thị Kim Phúc

  • Họ tên: Huỳnh Thị Kim Phúc
  • Ngày sinh: 29/7/1988
  • Địa chỉ: THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH
  • Nước cấp: Mỹ
  • Loại visa: Visa sinh viên
  • Thời gian cấp: 06/5/2013 – 06/5/2014
  • Lộ trình học: Cử nhân quản trị sức khỏe ( Bachelor of Health Administration)
  • Trường: California State University, Northridge
  • Địa điểm học: California
  • Thành phố học: Los Angeles

huynh-thi-kim-phuc