TOP 50 trường Đại học Quốc gia theo US News Rankings

Xếp hạng  Trường  Học phí  Tổng số sinh viên  Tỷ lệ sinh viên được chấp thuận Tỷ lệ học tiếp của sinh viên năm nhất Tỷ lệ tốt nghiệp
#1 Đại học Harvard (Havard University) $40,866 19,872 6.3% 98% 97
#1 Đại học Princeton (Princeton University) $38,650 7,859 8.5% 98% 96
#3 Đại học Yale (Yale University)  $42,300 11,875 7.7% 99% 97
#4 Đại học Columbia (Columbia University)  $47,246 22,885 7.0% 99% 96
#4 Đại học Chicago (University of Chicago) $44,574 12,316 16.3% 98% 92
#6 Học viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT)  $42,050 10,894 9.7% 98% 93
#6 Đại học Stanford (Stanford University) $41,787 19,945 7.1% 98% 96
#8 Đại học Duke (Duke University) $43,623 15,427 14.0% 97% 94
#8 Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania)  $43,738 19,919 12.4% 98% 96
#10 Học viện Công nghệ California (California Institute of Technology)  $39,588 2,231 12.8% 98% 87
#10 Đại học Dartmouth (Dartmouth College) $45,042 6,144 10.1% 98% 95
#12 Đại học Northwestern (Northwestern University) $43,779 19,968 18.0% 97% 94
#13 Đại học John Hopkins (Johns Hopkins University) $43,930 21,139 18.4% 97% 92
#14 Washington University in St. Louis  $43,705 13,908 16.5% 97% 93
#15 Đại học Brown (Brown University) $43,758 8,768 8.9% 98% 95
#15 Đại học Cornell (Cornell University) $43,413 21,131 18.0% 97% 93
#17 Đại học Rice (Rice University) $37,292 6,224 18.8% 97% 92
#17 Đại học Notre Dame (University of Notre Dame) $42,971 12,004 24.3% 98% 96
#17 Đại học Vanderbilt (Vanderbilt University) $42,118 12,836 16.4% 97% 92
#20 Đại học Emory (Emory University)  $42,980 13,893 26.7% 95% 90
#21 Đại học Georgetown (Georgetown University) $42,870 17,130 18.1% 96% 94
#21 Đại học California – Berkeley (University of California–​Berkeley)  N/A 36,142 21.6% 97% 90
#23 Đại học Canrnegie Mellon (Carnegie Mellon University) $45,124 12,058 30.4% 96% 87
#24 Đại học California – Los Angeles (University of California–​Los Angeles) in-state: $12,692, out-of-state: $35,570 40,675 25.5% 97% 90
#24 Đại học Nam California (University of Southern California) $44,463 38,010 23.0% 97% 90
#24 Đại học Wake Forest (Wake Forest University) $43,200 7,351 39.9% 94% 94
#27 Đại học Tufts (Tufts University)  $44,666 10,775 21.9% 97% 88
#28 Đại học Michigan–​Ann Arbor (University of Michigan–​Ann Arbor) in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 42,716 40.6% 96% 90
#29 Đại học Bắc California – Chapel Hill (University of North Carolina–​Chapel Hill) in-state: $7,694, out-of-state: $28,446 29,137 31.4% 97% 90
#30 Đại học Boston (Boston College) $43,878 13,906 28.0% 95% 90
#31 Đại học New York (New York University) N/A 43,911 32.7% 92% 91
#32 Đại học Brandeis (Brandeis University) $43,708 5,828 40.0% 93% 86
#33 College of William and Mary  in-state: $13,570, out-of-state: $36,753 8,200 34.6% 95% 91
#33 Đại học Rochester (University of Rochester) $43,666 10,319 34.1% 95% 91
#33 Học viện Công nghệ Georgia (Georgia Institute of Technology) in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 20,941 51.2% 94% 83
#36 Đại học Case Western Reserver (Case Western Reserve University) $40,490 9,636 51.3% 92% 79
#37 Đại học Lehigh (Lehigh University) $42,220 7,055 33.4% 94% 78
#38 Đại học California – Davis (University of California–​Davis) in-state: $13,877, out-of-state: $36,755 31,732 46.0% 92% 87
#38 Đại học California – San Diego (University of California–​San Diego)  N/A 28,593 35.5% 95% 86
#38 Học viện Bách Khoa Rensselaer (Rensselaer Polytechnic Institute) $44,475 6,914 39.6% 93% 85
#41 Đại học California – Santa Barbara (University of California–​Santa Barbara) $36,549 21,685 45.7% 91% 84
#41 Đại học Wisconsin – Madison (University of Wisconsin–​Madison)  in-state: $10,384, out-of-state: $26,634 42,441 50.5% 94% 86
#41 Đại học California – Irvine (University of California–​Irvine) N/A 27,189 47.5% 94% 83
#44 Đại học Miami (University of Miami) N/A 16,068 38.3% 90% 85
#44 Đại học University Park bang Pennsylvania (Pennsylvania State University–​University Park) in-state: $16,444, out-of-state: $28,746 45,628 52.4% 92% 78
#46 Đại học Illinois (University of Illinois–​Urbana-​Champaign) in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 44,407 67.6% 94% 87
#46 Đại học Texas- Austin (University of Texas–​Austin) in-state: $9,792, out-of-state: $33,060 51,112 46.6% 92% 82
#46 Đại học Washington (University of Washington) N/A 42,428 58.4% 93% 81
#46 Đại học Yeshiva (Yeshiva University) $36,500 6,563 69.4% 91% 80