Trần Quý Hồng Ngọc

  • Họ tên: Trần Quý Hồng Ngọc
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Nước cấp: Mỹ
  • Loại visa: Visa sinh viên
  • Thời gian cấp: 11/2012
  • Lộ trình học: Cao đẳng quản trị kinh doanh tại Fullerton college
  • Trường: Fullerton college
  • Tên khóa học: Cao đẳng quản trị kinh doanh

visa-hong-ngoc